داوران فوتبال ایران

آخرین اخبار داوری و اخرین ابلاغ های داوران در لیگ برتر ،یک،دو،سه

اول


بازی

بـرد

تساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

١

شاهین تهران

٧

۴

٢

١

٩

۵

١۴

٢

چی‌چست ارومیه

٧

۴

٠

٣

١٢

۶

١٢

٣

پارس‌آباد مغان

٧

٣

٣

١

٩

۶

١٢

۴

شمس خوی

٧

٣

٣

١

١١

١٠

١٢

۵

شهرداری‌لاهیجان

٧

٣

٣

١

١٣

١٣

١٢

۶

باران انزلی

٧

٣

٢

٣

٩

٩

١١

٧

البرز قزوین

٧

٢

٣

٢

٩

١١

٩

٨

انتظام تهران

۶

٢

٢

٢

١۴

٧

٨

٩

استوآبیک قزوین

٧

٢

٢

٣

٩

١٢

٨

١

شهرداری‌نوین‌تبریز

٧

١

۴

٢

٧

١٠

٧

١١

آرمین تهران

۶

٠

٢

۴

٣

٧

٢

١٢

ستاره‌سرخ‌زنجان

٧

٠

٢

۵

۵

١۶

٢

 

دو

بازی

بـرد

تساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

١

راه‌آهن‌نوین ری

٧

۴

٢

١

٩

٧

١۴

٢

پرسپولیس‌قائمشهر

٧

۴

١

٢

١٠

٧

١٣

٣

نفت محمودآباد

۶

٣

٣

٠

٩

۴

١٢

۴

شهرداری‌اسلامشهر

۶

٣

١

٢

١٩

٨

١٠

۵

نفتون تهران

٧

٢

۴

١

٠

۵

١٠

۶

دهداری مشهد

٧

٢

٣

٢

١٣

١٠

٩

٧

عشایری نور

۶

٢

٣

١

٨

۶

٩

٨

شهرداری بهشهر

٧

٢

٣

٢

١٢

١٠

٩

٩

بهمن گلستان

٧

٣

٠

۴

١٠

١٣

٩

١٠

هیأت‌خراسان‌شمالی

۶

١

٢

٣

۵

١٢

۵

١١

هیأت‌فوتبال کاشمر

٧

١

٢

۴

٧

١۴

۵

١٢

مختومقلی‌بندرترکمن

۶

-

٢

۴

٧

٢٢

٢

 

سه


بازی

بـرد

تساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

١

مهر کرج

۶

۶

٠

٠

١۵

۵

١٨

٢

پیام بابل

۶

۴

١

١

٩

۵

١٣

٣

سپاهان‌نوین‌اصفهان

٧

٣

٢

٢

١۴

۶

١١

۴

هودکن باباخانی

۶

٣

٢

١

٧

۴

١١

۵

هپکو اراک

٧

٣

٠

۴

١١

١٣

٩

۶

تلاش نظرآباد

۶

٢

٢

٢

٨

٩

٨

٧

مهارت‌مهدی‌سمنان

۶

٢

١

٣

٣

١٢

٧

٨

گیتی‌پسنداصفهان

۵

٢

٠

٣

١٠

٩

۶

٩

جاوید کرج

٧

١

٢

۴

٢

٧

۵

١٠

ارم‌ساز قم

۶

١

٢

٣

۵

۶

۵

١١

آریاسپاهان قم

۵

٠

١

۴

٢

٩

١

١٢

آبفا تهران

١

٠

٠

١

٠

١

٠

 

چهار


بازی

بـرد

تساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

١

داتیس لرستان

۶

۴

١

١

١٣

۴

١٣

٢

موکریان مهاباد

٧

۴

١

٢

١٣

٧

١٣

٣

پالایش‌گاز ایلام

٧

٣

٢

٢

٩

۵

١١

۴

دارتاک لرستان

٧

٣

٢

٢

٧

٧

١١

۵

آراغرب کرمانشاه

٧

٣

١

٣

١٠

٨

١٠

۶

پرسپولیس ایلام

۵

٢

٢

١

۵

۵

٨

٧

خیبر پل‌دختر

۶

٢

٢

٢

٩

١٠

٨

٨

احسان‌سپیدنهاوند

٧

٢

١

۴

١٣

١۴

7

٩

اوراز مریوان

۵

٢

٠

٣

۵

۶

۶

١٠

استقلال همدان

۶

١

٢

٣

۴

١٠

۵

١١

شهرداری شازند

۶

١

٢

٣

٧

١۶

۵

 

پنج

بازی

بـرد

تساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

١

آلومینیوم‌نوین

٧

۵

٢

٠

١٨

۶

١٧

٢

شهرداری زرند

٧

۵

٢

٠

١۴

۴

١٧

٣

مس‌ شهربابک

٧

۵

٢

٠

١۴

۴

١٧

۴

مس‌نوین کرمان

٧

٣

۴

٠

١١

٧

١٣

۵

پاس بیرجند

٧

٣

٢

٢

٩

٧

١١

۶

صنایع اردکان

٧

٣

١

٣

١٢

١٠

١٠

٧

نازسرام میبد

٧

٢

٢

٣

۵

٧

٨

٨

پرسپولیس‌زاهدان

٧

٢

١

۴

٨

١٠

 

٩

امیدسرامیک میبد

٧

٢

١

۴

١٠

١۴

٧

١٠

خاتم اردکان

٧

١

١

۵

۶

١١

۴

١١

شهرداری قائن

٧

١

١

۵

۴

١۵

۴

١٢

نیروگاه ایرانشهر

٧

٠

١

6

٨

٢۴

١

 

شش


بازی

بـرد

تساوی

باخت

زده

خورده

امتیاز

١

بهمن شیراز

٧

۵

-

٢

١۴

٧

١۵

٢

خدمات‌شهری‌کیش

۶

۴

١

١

١٢

۵

١٣

٣

شهرداری دزفول

٧

۴

١

٢

٨

۶

١٣

۵

میلاد دزفول

٧

۴

١

٢

٧

٨

١٣

۵

سایپا برازجان

۶

٣

٢

٣  

٧

١١

۶

کارگر بنه‌گز

۶

٣

-

٣

٣

٧

٣

٧

حفاری اهواز

۶

٢

٢

٢

٧

٧

٨

٨

پرسپولیس شیراز

۶

٢

-

۴

٧

۶

۶

٩

فولاد بروجن

۶

٢

-

۴

۵

١٢

۶

١٠

عشایری یاسوج

٧

١

٢

۴

٣

١۶

۵

١١

استقلال دهدشت

۶

١

١

۴

٣

٣

۴

١٢

شهرداری ماهشهر

-

-

-

-

-

-

-

نوشته شده در ۱۳۸٩/٩/۱ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ توسط حسین زنده دلی نظرات () |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت