/ 3 نظر / 38 بازدید
تراكتور

وقتي اسم تراكتور مياد فارسها تحمل شنيدن اين اسموندارند؛ اكربهترين داور كشور اين همه اشتباه دريك بازي بسيارحساس داشته باشه يكم غيرطبيعي است؛ بايد محسن تركي جوابكوي نه تنهامردم تبريزبلكه كل ايران باشه؛ محسن تو ارزش واعتباره داوري روبايين اوردي وبايد باحضوردربرنامه زنده به اشتباهات فاحشت اعتراف كني وازمردم اذربايجان عذرخواهي كني

تراكتوري

جوب خداصداندارد؛ خداوند حق مارو كرفت؛ ايت بهجت فرموده است؛ امده ايم زندكي كنيم تاقيمت بيداكنيم نه به هرقيمتي زندكي كنيم؛ قهرماني راباشرف بدست مي اورند؛ محسن تركي 2؛تراكتور0 وامروز كمك خداوند3؛استقلال2؛

تراكتوري

جوب خداصداندارد؛ خداوند حق مارو كرفت؛ ايت بهجت فرموده است؛ امده ايم زندكي كنيم تاقيمت بيداكنيم نه به هرقيمتي زندكي كنيم؛ قهرماني راباشرف بدست مي اورند؛ محسن تركي 2؛تراكتور0 وامروز كمك خداوند3؛استقلال2؛